Floră

Lista Speciilor

Specia
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer tataricum
Achillea millefolium
Achillea setacea
Acinos arvensis (Calamintha acinos)
Agrimonia eupatoria
Ajuga genevensis
Allium flavum
Alliaria petiolata
Alnus glutinosa
Alyssum petraeum (Aurinia petraea)
Alyssum saxatile
Anemone nemorosa
Anthemis tinctoria
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Arabis turrita
Arctium lappa
Artemisia vulgaris
Arum maculatum
Asarum europaeum
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium ceterach (Ceterach officinarum)
Asplenium cuneiforme
Asplenium septentrionale
Asplenium trichomanes
Atropa belladonna
Berteroa incana
Bromus riparius
Calamintha menthifolia
Caltha palustris
Calystegia silvatica
Campanula grossekii
Campanula lingulata
Campanula patula
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Campanula rotundifolia
Cardamine amara
Cardamine impatiens
Cardaminopsis arenosa
Carduus nutans
Carduus personata
Carex digitata
Carlina utzka
Carpinus betulus
Carpinus orientalis
Centaurea scabiosa
Centaurea simonkaiana
Centaurea tenuiflora
Cephalanthera longifolia
Cerastium sylvaticum
Cerasus avium
Chamaecytisus (Cytisus) hirsutus
Chelidonium majus
Chondrilla juncea
Circaea lutetiana
Cirsium erisithales
Clematis recta
Clematis vitalba
Clinopodium vulgare
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corydalis cava
Corylus avellana
Coronilla varia
Cotinus coggygria
Crataegus monogyna
Crepis biennis
Cystopteris fragilis
Cytisus (Lembotropis) nigricans
Dactylis glomerata
Dactylis polygama
Daphne mezereum
Dentaria (Cardamine) bulbifera
Dianthus carthusianorum
Dichanthium ischaemum
Digitalis grandiflora
Dryopteris filix-mas
Echinops bannaticus
Echium vulgare
Epilobium montanum
Epipactis helleborine
Eryngium campestre
Erysimum diffusum
Erysimum odoratum
Equisetum palustre
Equisetum telmateia
Eupatorium cannabinum
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia cyparissias
Euonymus europaeus
Euonymus verrucosus
Fagus sylvatica
Festuca altissima
Festuca heterophylla
Festuca rupicola
Festuca pallens
Filago minima
Fragaria vesca
Fraxinus ornus
Galeopsis tetrarhit
Galium album
Galium aparine
Galium odoratum (Asperula odorata)
Galium verum
Genista ovata
Geranium macrorrhizum
Geranium phaeum
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Glechoma hirsuta
Hedera helix
Hepatica nobilis
Heracleum sphondylium
Hieracium hoppeanum
Hieracium pilosella
Holcus lanatus
Humulus lupulus
Hypericum perforatum
Hypochoeris maculata
Impatiens noli-tangere
Inula hirta
Jovibarba heuffelii
Lamium galeobdolon
Lamium purpureum
Lapsana communis
Lathyrus venetus
Lathyrus vernus
Ligustrum vulgare
Lepidium campestre
Luzula luzuloides
Luzula sylvatica
Lychnis coronaria
Lychnis viscaria
Lycopus europaeaus
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Malus sylvestris
Matteuccia struthiopteris
Melandrium album
Melica ciliata
Melica uniflora
Melissa officinalis
Melampyrum bihariense
Melittis melissophyllum
Mentha aquatica
Mentha longifolia
Mercurialis perennis
Milium effusum
Moehringia pendula
Mycelis muralis
Myosotis palustris
Ornithogalum umbellatum
Oxalis acetosella
Parietaria officinalis
Peltaria alliacea
Petasites hybridus
Petrorhagia saxifraga
Peucedanum oreoselinum
Phleum montanum
Pimpinella saxifraga
Pinus nigra
Plantago media
Platanthera bifolia
Pyrus pyraster
Poa nemoralis
Polygala vulgaris
Polygonatum odoratum
Polypodium vulgare
Polystichum setiferum
Populus nigra
Potentilla argentea
Primula vulgaris (acaulis)
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus spinosa
Pteridium aquilinum
Pulmonaria officinalis
Quercus cerris
Quercus petraea
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus ficaria
Ranunculus polyanthemos
Rhamnus cathartica
Robinia pseudacacia
Rosa canina
Rubus caesius
Rubus idaeus
Rumex acetosella
Rumex crispus
Salix alba
Salvia pratensis
Salvia verticillata
Sambucus nigra
Sanguisorba minor
Sarothamnus (Cytisus) scoparius
Satureja montana subsp. kitaibelii
Saxifraga rotundifolia
Scabiosa columbaria
Scilla bifolia
Scleranthus perennis
Scrophularia scopolii
Sedum acre
Sedum hispanicum
Sedum maximum
Sedum roseum (Rhodiola rosea)
Sedum sexangulare
Selaginella helvetica
Sempervivum marmoreum
Seseli libanotis
Sesleria rigida (filifolia)
Silene saxifraga
Solidago virgaurea
Sorbus torminalis
Stachy recta
Stachys sylvatica
Stellaria nemorum
Stipa joannis
Symphytum ottomanum
Symphytum tuberosum
Syringa vulgaris
Tanacetum corymbosum
Tanacetum vulgare
Taraxacum officinalis
Telekia speciosa
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum
Thymus glabrescens
Thymus marchallianus
Thymus pulegioides
Tilia tomentosa
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Trifolium arvense
Ulmus glabra (montana)
Urtica dioica
Verbascum lychnitis
Verbascum nigrum subsp. abietinum
Verbascum nigrum subsp. nigrum
Verbascum phlomoides
Veronica austriaca
Veronica hederifolia
Veronica jacquinii
Veronica officinalis
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Vincetoxicum hirundinaria
Viola odorata
Viola reichenbachiana (silvestris)
Viola tricolor  

Specii de floră

Vegetaţia Cheilor Rudăriei prezintă un evident caracter submediteranean, cu numeroase specii termofile şi asociaţii vegetale asemănătoare celor din Serbia şi Bulgaria. Substratul acestora este alcătuit aici din şisturi cristaline.
Vegetaţia se distribuie etajat iar unele categorii de habitate se pot observa cu ușurință: pădurea de luncă din apropierea râului Rudărica, tufărișurile termofile de pe versanții stâncoși, pădurile mai mult sau mai puţin compacte (edificate de fag, carpen, tei, mojdrean, liliac, arţari) și pajiștile de pe culmi.
Pentru Cheile Rudăriei, la fel ca și în cazul altor rezervații din această regiune, este caracteristic habitatul de tufărișuri termofile, numit popular șibliac, edificat de liliacul sălbatic (Syringa vulgaris), mojdrean (Fraxinus ornus) și scumpie (Cotinus coggygria).
Pe stânci şi pe suprafeţe cu porţiuni măcinate sau pe soluri mai pietroase apar frecvent şi specii ierboase caracteristice aşa cum sunt Sesleria filifolia, Poa nemoralis, Moehringia pendula, Festuca valesiaca, Festuca rupicola, Ceterach officinarum, Cytissus hirsutus, Sedum acre, Sedum hispanicum, Sedum sexangulare, Sedum roseum, Sedum maximum, Sempervivum tectorum, Alium flavum, Genista ovata, etc. Aspectul caracteristic al acestor stâncării este dat și de prezenţa speciilor genului Alyssum care înfloresc în luna mai, împreună cu liliacul. Toamna sunt foarte evidente tufele de scumpie care devin roşiatice.
Pe pantele umbrite care mărginesc valea râului, fagul coboară până la cca. 400 m altitudine, în timp ce, pe versanţii însoriţi, compoziţia floristică se remarcă prin specii mai termofile, cum sunt şi cele caracteristice şibliacurilor de pe stâncării: liliac, mojdrean, scumpie, cărpiniţă.
Lunca râului este mărginită de pădure de fag, la baza versanţilor umbriţi, la care se adaugă carpen, arin negru şi, mai puţin, arţari, alun, corn, păducel, tei; pe partea însorită a văii domină arinul, plopii şi sălciile. Stratul ierbos al pădurilor de fag şi carpen cuprinde specii cum sunt Anemone nemorosa, Dentaria bulbifera, Arum orientale, Asarum europaeum, Asperula odorata, Corydalis cava, Daphne mezereum, Matteucia struthiopteris, Ranunculus ficaria, Stellaria nemorum, Pulmonaria officinalis, Viola odorata, Symphytum tuberosum şi Symphytum ottomanum. În biotopurile umede apar Caltha palustris, Epilobium montanum, Equisetum palustre, Lysimachia nummularia, L. vulgaris, Myosotis palustris, Petasites hybridus, Polypodium vulgare. Comparativ cu datele de teren mai vechi, se constată o tendință de aridizare a zonei, care influențează mai ales stratul erbaceu al pădurilor.
Mozaicarea vegetaţiei, vizibilă pe ambii versanţi, este determinată şi de intervenţia umană, în special datorită plantării pinului negru. O altă problemă în conservarea acestui patrimoniu natural şi etnografic este prezenţa drumului forestier care trece de-a lungul văii. Camioanele care transportă cantităţi apreciabile de lemn influenţează negativ confortul turiştilor, stabilitatea morilor de apă şi calitatea peisajului.
Analiza florei indică dominanţa hemicriptofitelor şi a elementelor eurasiatice, europene şi central europene. Influenţele climatice sudice se reflectă şi în alcătuirea covorului vegetal, prin elementele pontic-mediteraneene, balcanice. Pentru factorul umiditate, se observă caracterul xero-mezofil al florei, deşi între diferitele asociaţii de plante există diferenţe foarte mari: vegetaţia de stâncărie este alcătuită preponderent din specii xerofile şi xero-mezofile, aportul de apă în aceste biotopuri fiind scăzut datorită scurgerii ei rapide pe versanţi, în timp ce vegetaţia de luncă este alcătuită din specii mezofile, mezohigrofile şi chiar higrofile. Față de temperatură este evident caracterul moderat termofil al vegetaţiei, cu elemente sudice, iar pentru reacţia solului se observă dominanţa speciilor slab acid - neutrofile.
Lista plantelor prezente în Cheile Rudăriei, include și specii endemice și/sau rare, unele protejate la nivel național: Cerastium banaticum, Alyssum petraeum, Sempervivum schlehani, Erysimum comatum, Seseli gracile, Allium fuscum, Allium flavum, Minuarta setacea var. banatica.
Unele dintre acestea sunt frecvente în Cheile Rudăriei, în habitatele lor caracteristice: Alyssum petraeum, Sempervivum marmoreum (schlehani), Allium flavum, Melica ciliata.