Habitat

Lista habitatelor

Cod Denumirea habitatului
40A0* - Tufărişuri subcontinentale peripanonice.
6190 - Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis).
8220 - Versanţi stâncoşi silicatici cu vegetaţie casmofitică.
8230 - Stâncării silicatice cu vegetație pionieră din Sedo-Sclerantion sau Sedo albi – Veronicion dillenii.
9110 -Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum.
9180* - Păduri de Tilio-Acerion pe versanţi, grohotişuri şi ravene.
91E0* - Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
91M0 - Păduri balcano-panonice de cer și gorun.Habitatele Cheilor Rudăriei

Privită în ansamblu, flora și vegetația Cheilor Rudăriei este diversă, datorită și variației tipurilor de biotop. Starea de conservare a habitatelor este, în unele cazuri, foarte bună.
Privită în ansamblu, flora și vegetația Cheilor Rudăriei este diversă, datorită și variației tipurilor de biotop. Starea de conservare a habitatelor este, în unele cazuri, foarte bună.
Plantația de pin de pe versantul nordic reprezintă una dintre probleme pentru că este compactă, extrem de săracă în specii, iar pinul se extinde și în habitatele vecine, ca o specie invazivă.